Lélo awang te mora rantang, Roti mosé te ita loléng, mora copél

Selasa, 16 April 2024; GpTR (Kis), 7:51-8:1a; Msm 31:3cd-4,6ab,7b,8a,17,21ab; Yoh 6: 30-35

Avatar of Inosensius Sutam
Lélo awang te mora rantang, Roti mosé te ita loléng, mora copél

Le Inosensius Sutam

Do ata ciri acu la’it borék, pandé mendi weki, koé mosé, Wajo le rantang: rantang toé mora pangkat, rantang toé manga bora, rantang mora mosé. Rantang wajo le nuk paéng tana lino ho’o, gancéng toé potok molor, toé nuk apa ata tu’ungn. Lorong isét sala, da’at, agu rinek. Mosé ného nggo’o pandé tadang oné mai Mori Ngaran. Ruis ngoéng tana lino ata penong le ndékok ngong bécang oné mai Mori Déwa. Ruis kamping Mori agu Ngaran ngong tadang agu léwang tana lino. Maik émé penong le Nai Nggeluk aik kuci tadang oné mai tana lino ho’ot penong ndékok po tadang oné mai Morin. Hitu bao ata séngét lite oné mai bacang te can, hitu ata manté le Santo Stefanus. Santo Stefanus lélo awang mora rantangn kamping tana lino. Ai éta awang be éta manga Mori Ngaran, ata pidikn tana lino ho’o. 

Mori Yesus ata manga éta awang be éta wa’uY oné lino agu téing wekin ruN ciri roti mosé kamping tana lino ho’o. Roti mosé hitu te mora rantang kamping ata da’at oné kaéng tana. Roti mosé hitu ciri rowéng kudut tadang oné mai gonggém, agu pédék oné mosé tédéng lén.