Letang d’Ema, Na’a l’AnakN, Runing lisét Tuntin te Slamaks Banca (Warisan Bapa, Terpatri pada Anak, Disuarakan oleh PengikutNya untuk Keselamatan Bangsa-bangsa)

Sabtu, Pekan Paskah IV, 27 April 2024; GpTR (Kis), 13:44-52; Msm 98:1.2-3b.3c-4;Ref 3cd; Yoh 14: 7-14

Avatar of Inosensius Sutam
Letang d’Ema, Na’a l’AnakN, Runing lisét Tuntin te Slamaks Banca (Warisan Bapa, Terpatri pada Anak, Disuarakan oleh PengikutNya untuk Keselamatan Bangsa-bangsa)

Le Inosensius Sutam

Mori Keraéng Ema poli wuat AnakN te ba slamak latang te sanggén banca agu adak tana. Hia ata dédék awang agu tana, agu sanggén kaut ca’o-ca. Sanggén situ letang Diha ata wa-wa na’as Liha oné AnakN. Ai Ema manga Anak, Anak manga oné Ema. Paéng agu letang d’Ema letang d’Anak. Céing ata lélo Anak, lélo Ema. Lélo Anak ngong imbi oné Hia agu pandés sanggéd tombo molor agu curup tu’ung Diha, canggu wéwas te ciri gérak néténg béndar, kudut ciri salang slamak latang te sanggén ata,  pandé langkas néténg tana agu banca.

Maik isét Yahudi léwang gérak de Mori Dewa, pangga slamak de Mori Ngaran. Suk haé ukud, sosok ata do, tatang sanggéd ata te wur isét ba culu oné pucu kudut manga mut. Og sanggén ata tuntin situt lut agu lorong Mori Yesus toé  raés asé-ka’éd situ, toé pala rangad, holés moséd te ba slamak kamping banca ca-bana. Sanggéd banca bali tana situ, rai atid, gawas nawad, céngka parad te saka slamak de Mori Ngaran.

Isét Yahudi na’a adak manga situt ruis matad, oké adak mosé hitut ba loléng agu wolé. Banca ca bana na’a was adak manga, po’é adak mosé, tenung agu lenung adak weru te ciri salang slamak de wakard.

Tana lino ho’o letang d’Ema, paéng de Mori Keraéng. Letang agu paéng Diha tua wuan oné kuni agu kalo, oné osang mosé dité: uma duat, waé téku, poco te pandé bombong, agu seménan.  Landing hitu lélo agu imbi Hia ngong pandé beka letang Diha, pandé raés paéngN oné osang mosé agu osang kaéng dité. Lami tana jari, riang tana tiwa de Mori Di’a.


Terjemahan Bahasa Indonesia

Warisan Bapa, Terpatri pada Anak, Disuarakan oleh PengikutNya untuk Keselamatan Bangsa-bangsa

Oleh  Inosensius Sutam

Allah Bapa telah mengutus AnakNya untuk membawa keselamatan semua bangsa dan budaya. Dialah yang menciptakan alam semesta, dan segala sesuatu. Semua itu adalah milikNya yang diwariskanNya kepada AnakNya. Karena itu Bapa berada dalam Anak, Anak berada dalam Bapa. Milik Bapa adalah milik Anak. Siapa yang melihat Anak, melihat Bapa. Melihat Anak berarti beriman pada Dia dan melaksanakan semua SabdaNya, sambil mewartakanNya untuk menjadi terang bagi semua bangsa, menjadi jalan bagi semua orang, menumbuhkan tanpa batas semua bangsa dan budaya.

Tetapi orang Yahudi menolak terang Tuhan Penguasa, menghalangi keselamatan Tuhan Pemilik. Mendorong sesamanya,  menggalakkan banyak orang, menghasut semua orang untuk mengusir mereka yang membawa pelita hati yang memberikan terang dan kehangatan. Karena itu semua pengikutNya, yang taat pada Tuhan Yesus tidak mendekati lagi sesama bangsanya itu, tetapi berbalik dan memberitakan keselamatan kepada bangsa-bangsa lain.  Semua bangsa asing itu tergerak hatinya, membuka pintu hidupnya untuk menerima keselamatan dari Tuhan Pemilik.

Orang Yahudi mempertahankan adat usang yang hampir punah, dan membuang kehidupan harmoni dan berlimpah. Bangsa lain mengganti adat lama, mempertahankan adat yang menghidupkan, menenun dan mengendus budaya baru yang menjadi jalan keselamatan.

Dunia ini hak dan milik Allah Bapa. Hak dan milikNya secara nyata terlihat dalam tanah kelahiran kita, dalam lingkungan hidup kita: kebun, air, gunung/hutan yang memberikan hidup, dll. Karena itu melihat dan beriman kepadaNya berarti melipatgandakan milikNya, melestarikanya dalam lingkungan hidup dan tempat tinggal kita. Menjaga tanah sejati, melindungi warisan Tuhan Mahabaik.