Wuat de Mori Wura, Ba Slamak Néténg Tana (Perutusan Tuhan Pengasal, Membawa Keselamatan ke Segala Bangsa)

Kamis, Pekan Paskah IV, 25 April 2024; GpTR (Kis), 13:13-25; Msm 89:2-3.21-22.25.27;Ref Msm lh.2a; Yoh 13: 16-20

Avatar of Inosensius Sutam
Wuat de Mori Wura, Ba Slamak Néténg Tana (Perutusan Tuhan Pengasal, Membawa Keselamatan ke Segala Bangsa)

Le Inosensius Sutam

Hi Santo Paulus nunduk ruku ata tu’ung de Mori Junggu, tombo slamak de Mori Ngaran ata raés Israél, pu’ung du wangkan, du long oné Tana Mesir dengkir du cain Yohanes. Hitu bao ata séngét lité oné bacang te can. Betuan tombo de Santo Paulus ngong te Mori Yesus ciri ata pandé rapak sanggéd wéwa agu curup de sanggén nabi oné tara slamak disét Israel. Hia waé de Daud, te loas ba momang, te to’oy ba molor. Mori Keraéng Ema poli wuat sanggén nabi, du turung cemol Hia wuat Anak RuN, Yesus Kristus. Nitu main, Hia wuat sanggén ata tuntiN kudut ba slamak néténg tana.

Wuat de Mori Wura ca urang tali wua du wangkan, maik tambang mésé agu léwén. Rapak agu penongy oné Mori Yesus ata wuat sanggén taung ata poli cebong situt impungs oné Greja Nggeluk. Betuan ciri ata wuat de Mori Yesus ngong ité toé manga céwé mésé oné mai Hia. Émé Hia poli ciri keturu, hitut totoy oné wintuk wewas wa’I, ité kolé ciri keturu te wewas wa’i data. Nitu main, rapa banan, ité kolé tiba ata wuat le Mori. Nitu mangan slamak ata pandé langkas nawa, randang wakar.

Ciri keturu te intur slamak toé hanang cama manusia, maik latang te osang mosé agu osang ka’éng. Tana lino ho’o poli ciri keturu ata intur ité, ai hia poli téing hang bara agu wéngko weki latang te ité. Hia poli walé sékék dité. Ité kolé paka rina hia. Teser te néka pandé beti hia: oné ba weki hiot poka puar, oké wéang, agu seménan.


Terjemahan Bahasa Indonesia:

Perutusan Tuhan Pengasal, Membawa Keselamatan ke Segala Bangsa

Oleh Inosensius Sutam

Santo Paulus mengisahkan sejarah sikap sejati Tuhan maha setia, kisah keselamatan Tuhan Sang Pemilik untuk orang-orang Israel, sejak awal, saat tinggal di tanah asing Mesir sampai kedatangan Yohanes.

Kita mendengar hal itu pada bacaan pertama. Maksud perkataan Paulus ialah bahwa Tuhan Yesus menjadi kegenapan dan kepenuhan pewartaan dan sabda para nabi dalam hal keselamatan bangsa Israel.

Dia adalah keturunan Daud yang dilahirkan untuk membawa cinta, dan bangkit untuk membawa kebenaran. Allah Bapa sesudah mengutus para nabi, saat terakhir Dia mengutus anakNya sendiri, Yesus Kristus.

Kemudian Dia mengutus pengikutNya untuk membawa keselamatan kepada segala bangsa.

Perutusan Tuhan Pengasal Leluhur awalnya kecil seperti seutas tali rotan, tetapi bertambah besar dan panjang. Mencapai kegenapan dan kepenuhannya dalam Tuhan Yesus yang mengutus semua orang yang sudah dibaptis dan berhimpun dalam Gereja Kudus. Makna menjadi utusan Tuhan adalah bahwa kita tidak menjadi lebih besar dari Dia.

Jika Dia sudah menjadi pelayan, yang ditunjukkan pada tindakan mencuci kaki, kita juga harus menjadi pelayan yang mencuci kaki sesama. Dari situ, di pihak lain, kita juga harus menerima utusan Tuhan. Di sinilah lahir keselamatan yang melapangkan hati, memekarkan jiwa.

Menjadi pelayan yang menjawab dan melayani keselamatan tidak hanya untuk sesama manusia, tetapi juga untuk lingkungan hidup dan tempat tinggal. Ibu bumi ini sudah menjadi pelayan yang menjawabi kita, karena dia sudah memberikan pangan, sandang, papan untuk kita. Dia sudah memenuhi kebutuhan dan menjawab kesulitan kita. Karena itu kita harus merawat dia. Bertobat untuk tidak melakukan tindakan yang menyakiti dia dalam tingkah laku seperti menebang hutan, membuang sampah, dll.